A) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób fizycznych współpracujących lub kontaktujących się ze Squalue sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Squalue sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450), pod adresem ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, posiadająca numer KRS 0000935832, zwana dalej: „Squalue”.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@squalue.com lub pisemnie na adres Squalue.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Squalue a osobą fizyczną oraz bieżącego kontaktu z tą osobą fizyczną – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  • realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione organy – art.6 ust 1 lit. c RODO;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań – art.6 ust 1 lit. f RODO;
  • archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Squalue. – art.6 ust 1 lit. f RODO.
 4. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
  • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • podmiotom, którym Squalue powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  • podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;
  • w zakresie realizacji przez Squalue czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;
  • w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Squalue stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Squalue;
  • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
 6. Na podstawie RODO można skorzystać z następujących praw:
  • żądania dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia oraz ich przeniesienia na warunkach wynikających z RODO;
  • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Squalue przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Squalue przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że Squalue będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Squalue ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Squalue do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Squalue nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe.
 9. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy oraz bieżącego kontaktu.
 10. Dane osobowe osób fizycznych współpracujących lub kontaktujących się z Squalue, jakie Squalue przetwarza, pochodzą od tych osób lub od klienta bądź kontrahenta Squalue lub innego podmiotu kontaktującego się z Squalue, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych.
 11. Pozyskaliśmy następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np.adres korespondencyjny), inne dane w zakresie przekazanym przez klienta bądź kontrahenta Squalue lub przez osobę fizyczną współpracującą lub kontaktującą się z Squalue.

B) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek prawa handlowego lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się ze Squalue sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Squalue sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450), pod adresem ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, posiadająca numer KRS 0000935832, zwana dalej: „Squalue”.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@squalue.com lub pisemnie na adres Squalue.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Squalue a podmiotem, z którym powiązana jest dana osoba lub w imieniu którego ona działa, jak również weryfikacji tego podmiotu (np. Klienta, Kontrahenta Squalue lub innego podmiotu kontaktującego się z Squalue) oraz bieżącego kontaktu z tym podmiotem – art.6 ust 1 lit. b i f RODO;
  • realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione organy – art.6 ust 1 lit. c RODO;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań – art.6 ust 1 lit. f RODO;
  • archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Squalue – art.6 ust 1 lit. f RODO.
 4. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
  • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • podmiotom, którym Squalue powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  • podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;
  • w zakresie realizacji przez Squalue czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;
  • w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Squalue stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Squalue;
  • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
 6. Na podstawie RODO można skorzystać z następujących praw:
  • żądania dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia oraz ich przeniesienia na warunkach wynikających z RODO;
  • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Squalue przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Squalue przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że Squalue będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Squalue ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Squalue do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Squalue nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o dane osobowe.
 9. Dane osobowe jakie Squalue przetwarza, pochodzą od Klienta bądź kontrahenta Squalue lub innego podmiotu kontaktującego się z Squalue, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych.
 10. Kategorie danych osobowych osób powiązanych ze spółkami prawa handlowego lub innymi podmiotami (np. członków organów tych podmiotów), w tym beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami pochodzącymi z publicznie dostępnych źródeł (np. KRS) lub kategoriami przekazanymi przez klienta bądź kontrahenta Squalue lub przez inny podmiot kontaktujący się z Squalue.
?